Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przygotowanie zawodowe dorosłych


 

Przygotowanie zawodowe dorosłych

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem nabyte kwalifikacje potwierdzającym.

Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane jest na podstawie umowy zawieranej między urzędem pracy i pracodawcą lub między urzędem pracy, pracodawcą i instytucją szkoleniową ( wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy wojewódzki urząd pracy).

Wymiar czasu odbywania programu przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo. Nie może odbywać się w porze nocnej oraz w niedziele i święta. Nabywanie umiejętności praktycznych przez uczestnika obejmuje co najmniej 80% czasu przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy.

Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej, prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej wskazanej przez urząd pracy.

 

Formy przygotowania zawodowego:

 • praktyczna nauka zawodu dorosłych - trwa od 12 do 18 miesięcy.
  Program praktycznej nauki zawodu uwzględnienia w szczególności standardy wymagań egzaminacyjnych obowiązujących dla danego zawodu. Kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy lub egzaminem czeladniczym przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną, powołaną przez kuratora oświaty. Dokumentem potwierdzającym zdany egzamin jest świadectwo.
 • przyuczenie do pracy dorosłych - trwa od 3 do 6 miesięcy.
  Ma na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.Kończy się egzaminem sprawdzającym, przeprowadzanym przez komisję lub przez instytucję szkoleniową wskazaną przez starostę. Dokumentem potwierdzającym zdany egzamin jest zaświadczenie.

 

Na przygotowanie zawodowe dorosłych kierowane są:

 • osoby bezrobotne,
 • osoby poszukujące pracy, które:
  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • są żołnierzami rezerwy,
  • pobierają rentę szkoleniową,
  • pobierają świadczenie szkoleniowe przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniu, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

 
Prawa i obowiązki uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych

 Osobie odbywającej przygotowanie zawodowe dorosłych przysługuje:

 

 • stypendium w wysokości 120% zasiłku dla osób bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy miesięcznie. Pełny wymiar stypendium przysługuje za uczestnictwo w przygotowaniu zawodowym dorosłych obejmującym nie mniej niż 150 godzin zegarowych zajęć miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin przygotowania zawodowego dorosłych wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie do faktycznie odbytej przez skierowanego liczby godzin tego przygotowania. Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje. Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ulega skróceniu o okres odbywania przygotowania. Uczestnik zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy (zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA), przypadający w okresie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych. Za okres nieusprawiedliwionych nieobecności uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych stypendium nie przysługuje, Od stypendium odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe,
 • dni wolne w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (za dni wolne przysługuje stypendium),
 • Urząd może sfinansować koszty przejazdu do miejsca odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, a w przypadku gdy przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w miejscowości innej, niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia.
 • osobom samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia Urząd może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na każde dziecko, przez okres odbywania przygotowania zawodowego dorosłych.

 

Obowiązki uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych:

 • bierze udział w zajęciach przewidzianych programem;
 • stosuje się do rozkładu czasu pracy i regulaminu pracy obowiązującego u pracodawcy;
 • stosuje się do planu nauczania i regulaminów obowiązujących w instytucji szkoleniowej;
 • przystępuje do sprawdzianów okresowych oraz egzaminów przewidzianych po zakończeniu programu przygotowania zawodowego dorosłych;
 • przedkłada staroście ankietę z oceną przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych;
 • przedkłada  w Urzędzie Pracy  oraz pracodawcy po zakończeniu przygotowania zawodowego dorosłych dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje.

 

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania poniesionych z Funduszu Pracy, z wyjątkiem przypadku, gdy powodem przerwania programu tego przygotowania lub nieprzystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania, nie przystąpił do egzaminu, może być ponownie zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu.

W przypadku, gdy uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych nie zdał z wynikiem pozytywnym egzaminu, koszty ponownego przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego nie mogą być finansowane z Funduszu Pracy.

Korzyści dla pracodawcy:

 • pracodawca nie ponosi kosztów badań lekarskich i psychologicznych za skierowanego uczestnika;
 • nie ponosi kosztów egzaminów : czeladniczego, na tytuł zawodowy lub sprawdzającego potwierdzających zdobyte kwalifikacje zawodowe uczestnika,
 • może otrzymać refundację wydatków poniesionych na uczestnika, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu w wymiarze do 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu,
 • premia wypłacona pracodawcy po zakończeniu programu, jeśli uczestnik zda egzamin z wynikiem pozytywnym, wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc realizacji programu. W przypadku praktycznej nauki zawodu jest to kwota od 4.800,00 zł do 7.200,00 zł, natomiast w przyuczeniu do pracy dorosłych kwota od 1.200,00 zł do 2.400,00 zł.

Obowiązki pracodawcy:

 • opracowuje program przygotowania zawodowego (lub we współpracy z instytucją szkoleniową), który ma zawierać w szczególności : czas trwania, nazwę zawodu, wykaz zadań przewidzianych do realizacji u pracodawcy, wykaz nabywanych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, plan nauczania ( z uwzględnieniem miejsca nabywania umiejętności praktycznych i zdobywania wiedzy teoretycznej), wykaz literatury,
 • zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej wskazanej przez starostę,
 • realizuje program przygotowania zawodowego dorosłych i prowadzi jego dokumentację ( dziennik zajęć, listy obecności),
 • zapewnia profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
 • przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, na zasadach przewidzianych dla pracowników oraz zapoznaje uczestnika z regulaminem pracy,
 • przydziela, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej,
 • zapewnia, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne.
 • wyznacza opiekuna dla uczestnika programu. Opiekun uczestnika praktycznej nauki zawodu musi posiadać kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny oraz:

 

 

 • świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia  szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego lub
 • świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie  nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego lub
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać ( rozporządzenie MENiS z dnia 29 października 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu-Dz.U.z 2003r., Nr 192, poz. 1875), natomiastopiekun uczestnikaprzyuczenia do pracy dorosłych musi mieć  co najmniej średnie wykształcenie, 3-letni staż pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji których są wymagane umiejętności zdobywane w trakcie przyuczenia, roczne doświadczenie wykonywaniu zadań nad pracownikami, stażystami lub praktykantami

Program praktycznej nauki zawodu uwzględnia standardy wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu na tytuł zawodowy, tytuł czeladniczy lub podstawy programowe kształcenia w zawodzie (dostępne na stronie www.koweziu.edu.pl w zakładce „Programy modułowe i pakiety edukacyjne.”)

Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy (www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl).

 

 

 


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.z 2019 r. , poz. 1482 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1189).


3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej 11 kwietnia 2014r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych ( Dz.U. z 2014r., poz.497),

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych( Dz.U.Nr 215 poz.1820).


5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 988 ze zm.)

 

 

Szczegółowe informacje uzyskać Państwo mogą w pokoju numer 15 lub pod numerem telefonu 91 312-32-12

od poniedziałku do czwartku w godz. 7.45 – 14.30.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Guzowska 15-10-2009 19:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Guzowska 15-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Ewa Guzowska 15-10-2009 19:44