Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Podstawy prawne i zakres działania

Zgodnie z art. 21 ustawy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 475) polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera się na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi, w szczególności w ramach:

1) działalności rad rynku pracy;

2) partnerstwa lokalnego;

3) uzupełniania i rozszerzania oferty usług publicznych służb zatrudnienia przez partnerów społecznych i agencje zatrudnienia.

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Policach, zwana dalej "Radą", jest organem opiniodawczo - doradczym Starosty Polickiego w sprawach polityki rynku pracy. Starosta Policki, na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024. poz. 475), powołuje członków Rady, spośród kandydatów zgłoszonych przez organy i organizacje, o których mowa w art. 23 ust. 3 powołanej ustawy. Kadencja Rady trwa cztery lata.

Podstawy prawne dotyczące powołania i działalności Rady regulują przepisy:

 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 475);
 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 630).

Do zakresu działalności Rady należy w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w Powiecie Polickim;
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla Powiatu Polickiego na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowania opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach propozycji przeznaczenia środków będących w dyspozycji Powiatu Polickiego i sprawozdań z ich wykorzystania;
 4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w Powiecie Polickim;
 5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy z siedzibą w Szczecinie okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
 6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowiska dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Policach;
 7. opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Policach;
 8. opiniowanie celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób, b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,

c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

 1. opiniowanie proponowanych przez starostę zmian realizacji programów specjalnych;
 2.  opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, biorąc pod uwagę w szczególności:

a) kryteria doboru bezrobotnych,

b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Organizację i tryb działania Rady, w tym sposób powoływania i odwoływania członków Rady, a także warunki, na jakich mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady przedstawiciele organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Radzie, oraz tryb finansowania kosztów szkoleń członków Rady określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 630).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Bubnik 02-09-2011 08:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Barbara Chrusciel 14-05-2024 09:11