Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Staże zawodowe

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Powiatowy Urząd Pracy z Organizatorem, według programu określonego przez Organizatora i zaakceptowanego przez Urząd Pracy.

 

Kto może być organizatorem stażu?

 

Organizatorem stażu może być pracodawca, przedsiębiorca niezatrudniający pracownika,rolnicza spółdzielnia produkcyjnalubpełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej.

 W myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracodawca oznacza jednostkę organizacyjną, chociażby nie poosiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

 

Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem stażu składa stosowny wniosek, druk, którego dostępny jest w Urzędzie Pracy lub na stronie http://www.pup.policki.pl/kat/id/80.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Powiatowy Urząd Pracy powiadamia wnioskującego pisemnie w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.

 

Na staż można skierować:

 • osoby bezrobotne, powyżej 30 roku życia na okres od 3 do 6 miesięcy
 • osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia, na okres od 3 do 12 miesięcy

Urząd sprawuje nadzór nadodbywaniem stażu przez bezrobotnego i wypłaca mu stypendium w wysokości 120%  zasiłku dla bezrobotnych.

 

U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar pracy. Organizator stażu, który nie jest pracodawcą, może przyjąć na staż jednocześnie jednego bezrobotnego.

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Bezrobotny  nie może odbywać stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.

 

Organizator stażu:

 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu,
 • zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami,
 • zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy,
 • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej,
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne,
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje Powiatowy Urząd Pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu po zakończeniu stażu pracodawca wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu,
 • dostarcza do Urzędu pracy w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu listę obecności podpisywaną przez bezrobotnego.

 

Osoba bezrobotna odbywa staż pod nadzorem opiekuna, która udziela mu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań. Opiekun może sprawować jednocześnie opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż, pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

 

Staż może zostać przerwany z powodu:

 • podjęcia pracy przez osobę bezrobotna odbywającą staż,
 • niezrealizowania przez pracodawcę ustalonego programu stażu lub niedotrzymywania warunków jego odbywania,
 • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy,
 • naruszenia przez osobę odbywającą staż podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, a w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych,
 • usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.


 

Szczegółowe informacje uzyskać Państwo mogą w pokoju numer  13 lub pod numerem telefonu 91 312-32-15

od poniedziałku do czwartku w godz. 7.45 – 14.30.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 sierpnia 2009r w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. Nr 142 poz.1160).

 

 


 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Guzowska 15-10-2009 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Guzowska 15-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Ewa Guzowska 15-02-2010 09:31