Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Oferta 2/2012


Nabór na stanowisko Specjalisty ds. rejestracji

w Dziale Ewidencji Świadczeń i Informacji

(oferta 1/2013)

POWIATOWY URZĄD PRACY W POLICACH

ul. T. Kościuszki 5, 72-010 Police

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalisty ds. rejestracji

w Dziale Ewidencji Świadczeń i Informacji

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie

  2. wykształcenie wyższe administracyjne,

  3. co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej na podobnym stanowisku,

  4. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  6. znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, serwis prawniczy LexPolonica) i innych urządzeń biurowych,

  7. znajomość przepisów prawa: ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458), Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn.zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

 2. Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista, bezkonfliktowość, umiejętność pracy w zespole oraz radzenia sobie ze stresem,

 2. komunikatywność,

 3. samodzielność w rozwiązywaniu problemów, systematyczność,

 4. umiejętność samokształcenia się,

 5. znajomość regulacji prawnych z zakresu zadań wykonywanych przez urząd oraz na stanowisku specjalisty.

 1. Główne zadania na stanowisku:

 1. rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy,

 2. ustalanie statusów osoby bezrobotnej na podstawie dostarczonych dokumentów,

 3. zapewnienie prawidłowości wypełnienia kart rejestracyjnych bezrobotnych oraz korygowanie zaistniałych błędów,

 4. wprowadzanie wszystkich pozyskanych danych do informatycznej bazy danych,

 5. wydawanie decyzji administracyjnych w myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 6. zgłaszanie osób bezrobotnych do ubezpieczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 7. przekazywanie dokumentacji osób bezrobotnych do Centrum Aktywizacji Zawodowej.

 1. Wymagane dokumenty:

   1. życiorys zawodowy (CV),

   2. list motywacyjny,

   3. kserokopie świadectw pracy,

   4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

   5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

   6. kopia dowodu osobistego,

   7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

   8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 2. Informacje o warunkach pracy:

  1. wymiar etatu - 1/1,

  2. praca biurowa przy stanowisku komputerowym,

  3. usytuowanie stanowiska pracy: parter budynku.

 3. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił 9%.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub przesyłać w terminie do:     11 marca 2013 r.
(uwaga: liczy się data wpływu ofert do Powiatowego Urzędu Pracy w Policach)
na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
ul. T. Kościuszki 5

72-010 Police
w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalisty ds. rejestracji

w Dziale Ewidencji Świadczeń i Informacji (oferta 1/2013)

Uwaga:

 • Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

 • Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 • Oferty nierozpatrzone zostaną dołączone do dokumentacji naboru.

 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.pup.policki.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

Autor dokumentu: Ewa Leszczyńska Police, 01.03.2013 r.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Bubnik 02-03-2013 22:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 02-03-2013 22:47