Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Szkolenia

 

Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Szkolenie odbywa się według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.


Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy; w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące. 

Powiatowy Urząd Pracy w Policach inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 

Szkolenia kierowane są do:

 • osób zarejestrowanych jako bezrobotne,
 • osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy, które:
  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • są żołnierzami rezerwy,
  • pobierają rentę szkoleniową,
  • pobierają świadczenie szkoleniowe,
  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.

Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientacje seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

 

Formy organizacyjne szkoleń


Szkolenia grupowe - realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach zgodnie z planem szkoleń.
Plan szkoleń opracowany jest na podstawie wyników badań, analiz i prognoz na rynku pracy, częstotliwości występowania ofert oraz zapotrzebowania ze strony pracodawców. Osoba bezrobotna może zgłosić chęć udziału w szkoleniu grupowym lub propozycję udziału w nim może otrzymać bezpośrednio od pracownika urzędu.


W szkoleniach grupowych mogą uczestniczyć uprawnione osoby zarejestrowane w tutejszym urzędzie, spełniające kryteria szczegółowe określone dla poszczególnych szkoleń.

Szkolenia organizowane w trybie indywidualnym - urząd może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba ubiegająca się o skierowanie na w/w szkolenie, składa w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek o sfinansowanie szkolenia, uzasadniając jego celowość. Informacje o instytucjach szkoleniowych można znaleźć na stronie internetowej www.ris.praca.gov.pl.

Uprawnienia osób skierowanych na szkolenia

 • Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.
 • W przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.
 • Bezrobotnemu, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.
 • Za dni nieusprawiedliwionej nieobecności na szkoleniu stypendium nie przysługuje.
 • Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium i zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.
 • Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z FP.
 • Bezrobotny zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy w wyniku choroby (zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA).
 • Osoba, która bez uzasadnionej przyczyny odmówi udziału w szkoleniu, zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego.
 • W przypadku przerwania udziału w szkoleniu z własnej winy, bezrobotny zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego od dnia przerwania szkolenia.
 • Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
 • Dyrektor Urzędu Pracy może wyrazić zgodę na sfinansowanie w formie zwrotu całości lub części poniesionych przez skierowanego kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.
 • Osobie poszukującej pracy w okresie odbywania szkolenia stypendium szkoleniowe nie przysługuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Guzowska 01-02-2011 15:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Ewa Guzowska 01-02-2011 15:44