Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ponowny nabór na stanowisko Specjalista ds. informatyki (oferta 2/2023)

Nabór na stanowisko Specjalista ds. informatyki  (oferta 2/2023)

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W POLICACH

ul. T. Kościuszki 5, 72-010 Police

 

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista ds. informatyki

(Samodzielne stanowisko)

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe I lub II stopnia o kierunku informatycznym,
  3. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. co najmniej 4 letnie doświadczenie w administrowaniu serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach,
  6. posiadanie wiedzy i umiejętności zapewniających obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy w systemach informatycznych,
  7. bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Windows oraz umiejętności instalowania i konfiguracji systemu Windows i sterowników do urządzeń peryferyjnych,
  8. bardzo dobra znajomość obsługi i konfiguracji usług sieciowych i protokołów w systemie Windows,
  9. wiedza i umiejętności z zakresu konfiguracji macierzy dyskowych,
  10. bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
  11. znajomość przepisów prawa: ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Wymagania dodatkowe:
 1. wysoka kultura osobista, bezkonfliktowość, komunikatywność,
 2. umiejętność pracy w zespole, samodzielność,
 3. umiejętność samokształcenia się, odpowiedzialność, obowiązkowość,
 4. mile widziany staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej.
 1. Główne zadania na stanowisku:
 1. administrowanie systemem teleinformatycznym i technologią cyfrową w dyspozycji Urzędu,
 2. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu informatycznego i jego bezpieczeństwem
 3. szkolenie pracowników w zakresie poprawnej obsługi systemów i programów informatycznych,
 4. administrowanie i aktualizowanie systemów informatycznych w celu zapewnienia ciągłości ich działania,
 5. pełnienie funkcji Administratora Sieci Informatycznej (ASI),
 6. zapewnienie prawidłowości oraz ciągłości funkcjonowania systemu informatycznego poprzez zapewnienie dostępności do sprzętu i narzędzi informatycznych, materiałów eksploatacyjnych, usuwanie awarii lub zlecanie napraw firmom zewnętrznym,
 7. wykonywanie kopii zapasowych systemu informatycznego oraz ich kontrola,
 8. aktualizacja oprogramowania zainstalowanego na poszczególnych jednostkach komputerowych,
 9. świadczenie wsparcia technicznego dla pracowników urzędu w zakresie obsługi systemów informatycznych użytkowanych w celach wykonywania obowiązków służbowych,
 10. terminowe przygotowywanie sprawozdań z działalności urzędu oraz informacji statystycznych i przekazywanie ich właściwym instytucjom,
 11. współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w zakresie statystyki przesyłanej do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS),
 12. bieżąca aktualizacja informacji zawartych na stronie internetowej urzędu oraz obsługa strony BIP,
 13. odbieranie poczty elektronicznej od MRiPS ze strony internetowej Intranet,
 14. obsługa skrzynki podawczej ePUAP Powiatowego Urzędu Pracy w Policach,
 15. odbieranie korespondencji z ZUS dotyczącej osób bezrobotnych oraz pracowników, przekazywanej drogą elektroniczną na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS),
 16. obsługa Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) w zakresie przekazywania do utylizacji wytwarzanych na terenie urzędu odpadów oraz wytwarzania na ten cel niezbędnych dokumentów i sprawozdań,
 17. obsługa Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej (SEPI) w zakresie wymiany danych pomiędzy urzędem a działającymi na terenie powiatu ośrodkami pomocy społecznej i komendą policji,
 18. wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych wskazanych przez Inspektora Ochrony Danych dla właściwej ochrony danych przetwarzanych w systemach informatycznych.
 1. Wymagane dokumenty:
   1. życiorys zawodowy (CV),
   2. list motywacyjny,
   3. kserokopie świadectw pracy,
   4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
   6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r.)
 2. Informacje o warunkach pracy:
  1. wymiar etatu – 1/1,
  2. praca biurowa przy stanowisku komputerowym,
  3. usytuowanie stanowiska pracy: I piętro budynku.
 3. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił 8%.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty należy składać osobiście w kancelarii urzędu – pokój nr 1 lub przesyłać w terminie do:   9 czerwca 2023 r.
(uwaga: liczy się data wpływu ofert do Powiatowego Urzędu Pracy w Policach)
na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
ul. T. Kościuszki 5

72-010 Police
w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. informatyki
(oferta 2/2023)”

Uwaga:

 1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.pup.policki.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.                 

Autor dokumentu: Ewa Leszczyńska                                                                                                      Police, 30.05.2023 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Bubnik 30-05-2023 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Leszczyńska 30-05-2023
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2023 12:57