Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?


Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy

 1. W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa (§ 2 ust. 1 rozp.).

 2. W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy zgłasza się do wybranego albo wybranych powiatowych urzędów pracy (§ 2 ust. 2 rozp.).

 3. Osoba, o której mowa w art. 69 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 28 z 30.01.1997, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 3, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1408/71”, lub w art. 64 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 72, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 883/2004”, przyjeżdżająca do Rzeczypospolitej Polskiej w celu poszukiwania pracy, zwana dalej „osobą transferującą zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa”, może być zarejestrowana jako poszukująca pracy tylko w jednym, właściwym powiatowym urzędzie pracy (§ 2 ust. 3 rozp.).

 4. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji (§ 5 ust. 1 i 2 rozp.):

1) dowód osobisty albo inny dokument tożsamości;

2) świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

3) świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień;

4) dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada;

5) osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy przedkłada ponadto dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.

 1. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji następujące dane (§ 5 ust. 6 rozp.):

1) imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;

2) obywatelstwo albo obywatelstwa;

3) numer PESEL;

4) imiona rodziców;

5) datę i miejsce urodzenia;

6) nazwisko rodowe;

7) stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy;

8) liczbę dzieci na utrzymaniu;

9) adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;

10) wykształcenie;

11) ukończone szkoły;

12) zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;

13) poziom znajomości języków obcych;

14) posiadane uprawnienia zawodowe;

15) rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;

16) okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;

17) okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;

18) inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie;

19) sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;

20) kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

21) fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;

22) numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.

 1. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy przekazuje dane o których mowa w punktach 1-6 i 9-22 (§ 5 ust. 7 rozp.).

 2. Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy - po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych (§ 8 ust. 1 rozp.).

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta, mając na uwadze obiektywne okoliczności lub przeszkody uniemożliwiające przedłożenie kompletu dokumentów oraz wymaganych danych, może wyrazić zgodę na rejestrację jako bezrobotnej albo poszukującej pracy osoby nieposiadającej kompletu dokumentów lub która nie przekazała wymaganych danych (§ 8 ust. 5 rozp.).

 4. Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku: nieprzedłożenia dokumentów, odmowy przekazania wymaganych danych, lub odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń (§ 9 rozp.).

 5. Osoba zarejestrowana jako bezrobotny albo poszukujący pracy zawiadamia powiatowy urząd pracy o wszelkich zmianach w danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach, w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia (§ 8 ust. 9 rozp.).

 6. Osoba zarejestrowana jako bezrobotny, która zamierza zmienić miejsce zamieszkania, w przypadku gdy skutkuje to zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy, informuje osobiście powiatowy urząd pracy właściwy dla jej dotychczasowego miejsca zamieszkania o terminie tej zmiany i składa wniosek o przesłanie danych zgromadzonych w jej karcie rejestracyjnej oraz kopii dokumentów zgromadzonych w postaci papierowej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na planowane miejsce zamieszkania.

 7. Osoba, która zmieniła miejsce zamieszkania, o którym mowa w ust. 1, zgłasza się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla aktualnego miejsca zamieszkania w terminie do 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania (§ 10 rozp.).

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z dnia 26.11.2012 r. poz. 1299).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Grabowski 14-10-2009 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Adam Grabowski 23-04-2013 11:01