Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację PAI w 2017 r.

 


KONKURS OFERT

 

W RAMACH PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA (PAI)

Powiatowy Urząd Pracy w Policach

ul. Tadeusza Kościuszki 5, 72-010 Police

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia zajęć z integracji społecznej, zwanej dalej „zadaniem” dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, zamieszkujących gminy Police i Nowe Warpno.

 

A. CEL ZADANIA.

Celem zadania jest integracja społeczna polegająca na przywróceniu możliwości lub zdolności do uzyskania przez osoby bezrobotne oddalone od rynku pracy zatrudnienia lub innej formy aktywności zawodowej. Zostanie on zrealizowany poprzez przeprowadzenie 90 godzin grupowego poradnictwa psychologicznego oraz warsztatów trenerskich z doradcą zawodowym.

 

B. OPIS GRUPY DOCELOWEJ ZADANIA.

 • Odbiorcami zadania jest 20 osób bezrobotnych (w dwóch 10 osobowych grupach), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach (które posiadają tzw. III profil pomocy tj. osoby oddalone od rynku pracy), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, mieszkających w gminach Police i Nowe Warpno.

 • Cechy identyfikujące uczestników PAI:

- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (realizujące kontrakt socjalny),

- osoby bezrobotne z dysfunkcjami lub deficytami wpływającymi znacząco na obniżenie szans na rynku pracy,

- osoby bezrobotne, które cechuje brak lub znacząco obniżona motywacja do podjęcia pracy.

 • Są to osoby, których aktywizacja zawodowa jest utrudniona - utraciły one motywację do podjęcia pracy i jej poszukiwania albo w zamierzony sposób unikają wszelkich form pomocy, ich celem jest bowiem wyłącznie utrzymanie statusu osoby bezrobotnej z uwagi na możliwość korzystania z systemu opieki społecznej.

C. PARAMETRY ZADANIA.

C.1. Miejsce przeprowadzenia zajęć.

Wykonawca zapewni salę przystosowaną do prowadzenia zajęć z 10 osobową grupą uczestników, dostępem do pomieszczeń sanitarnych, wyposażoną w sprzęt multimedialny (rzutnik, komputer itp.).

Miejsce przeprowadzenia zajęć będzie zależne od wyników rekrutacji. Zamawiający planuje zorganizować zajęcia w dwóch grupach:

 • 1 grupa - 10 osób bezrobotnych, mieszkańców gminy Nowe Warpno - miejsce przeprowadzenia zajęć na terenie miasta Nowe Warpno.

 • 2 grupa - 10 osób bezrobotnych, mieszkańców gminy Police - miejsce przeprowadzenia zajęć na terenie miasta Police.

UWAGA: W przypadku gdy w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego procesu rekrutacji nie uda się wyłonić pełnej grupy uczestników - mieszkańców danej miejscowości, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć tylko w jednym miejscu np. w Policach. Zamawiający zobowiązuje się poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem Wykonawcę o wyniku przeprowadzonej rekrutacji.


C.2. Ramowy program i harmonogram zajęć.

 • Program zajęć zostanie zrealizowany dla dwóch 10 osobowych grup osób (w terminach wskazanym w pkt C.5).

 • Program zajęć powinien uwzględniać dwie tury przeprowadzonych zajęć po 90 godzin zegarowych (45 godzin grupowego poradnictwa psychologicznego oraz 45 godzin warsztatów z doradcą zawodowym).

 • Po co najmniej 10 godzin zegarowych tygodniowo przez okres 2 miesięcy dla każdej ze skierowanych grup osób.

 • Z uwagi na konieczność udzielenia uczestnikom pozostałego wsparcia w ramach programu PAI należy przeprowadzić zajęcia wyłącznie w określone dni robocze tj. poniedziałek i wtorek (preferowane godziny od 8.00 do 13.00) - przykładowy harmonogram zaproponowany przez zamawiającego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego konkursu.

 • Podczas każdego dnia zajęć po każdym 1,5 godzinnym bloku tematycznym należy zaplanować min. 15 minutową przerwę.

C.3. Kadra prowadząca zajęcia.

Program zajęć musi zostać zrealizowany przez minimum dwie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu zajęć związanych z tematyką reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

 • Psycholog - wykształcenie psychologiczne, min. 2 lata doświadczenia zawodowego (w tym min. 2 przeprowadzone warsztaty z zakresu reintegracji społecznej).

 • Doradca zawodowy - wykształcenie wyższe, min. 2 lata doświadczenia zawodowego (w tym min. 2 przeprowadzone warsztaty z zakresu reintegracji zawodowej).

C.4. Obowiązki wykonawcy zadania.

 • Wykonawca ma obowiązek we własnym zakresie zapewnić sprzęt i odpowiednie materiały do przeprowadzenia zajęć.

 • Wykonawca ma obowiązek prowadzić dokumentację prowadzonych zajęć oraz przekazać ją do tut. Urzędu Pracy po zakończeniu każdego etapu realizacji usługi:

- listy obecności potwierdzające obecność uczestników na zajęciach,

- dzienniki zajęć zawierające ewidencję obecności, wymiar zrealizowanych godzin i tematy zajęć,

- raport z realizacji zajęć,

- ankiety ewaluacyjne oceniające zmianę kompetencji społecznych i zawodowych,

- imienne zaświadczenia o udzielonym wsparciu,

- sprawozdanie częściowe oraz końcowe z wykonywania zadania publicznego sporządzone po zakończeniu zadania dla każdej z grup uczestników, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. nr 0, poz. 1300), zwanym dalej „rozporządzeniem”.

 • Wykonawca wydrukuje i wyda w dniu ukończenia zajęć wszystkim uczestnikom zaświadczenia imienne o ukończeniu z wyszczególnieniem liczby godzin, zakresu poruszanych zagadnień oraz doskonalonych umiejętności. Wzór zaświadczenia powinien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu pisemne potwierdzenia odbioru przez uczestników ww. zaświadczenia wraz z kopiami ww. zaświadczeń.

C.5. Termin wykonania zadania.

Zadanie zostanie wykonane w terminach:

 • 1 grupa: od 08.05.2017 r. do 07.07.2017 r.,

 • 2 grupa: od 02.10.2017 r. do 01.12.2017 r.

C.6. Zakładane efekty z podaniem mierników monitorowania

Zleceniodawca zakłada, iż dzięki udziałowi w zajęciach zostaną osiągnięte następujące efekty:

 • ukończenie zajęć przez 60% jego uczestników (min. 12 osób) - miernik: certyfikat/zaświadczenie o ukończeniu zajęć warsztatowych.

 • zmiana profilu pomocy u 20% uczestników zajęć (min. 4 osoby) - miernik: profil II lub I w SI SYRIUSZ,

 • wzrost kompetencji społecznych u co najmniej 40% uczestników (min. 8 osób) - miernik: ankieta,

 • wzrost kompetencji zawodowych u co najmniej 40% uczestników (min. 8 osób) - miernik: ankieta.

D. PARAMETRY KONKURSU.

D.1. Przedmiot i wartość konkursu:

Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji zadania opisanego w punkcie C niniejszego zaproszenia wraz z udzieleniem dotacji w kwocie nie przekraczającej 12 600,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych 00/100).

Wypłata dotacji nastąpi w dwóch transzach dla każdej z 10 osobowych grup:

 • dla 1 grupy - w kwocie nieprzekraczającej 6 300,00 zł,

 • dla 2 grupy - w kwocie nieprzekraczającej 6 300,00 zł.

D.2 Podmioty uprawnione do udziału w konkursie:

O zlecenie realizacji zadania mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 11817, 1948, z 2017 r. poz. 60), zwanej dalej „ustawą”, prowadzące działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

D.3. Dokumenty wymagane w procedurze konkursowej.

 • Oferta podmiotu ubiegającego się o zlecenie realizacji zadania powinna być sporządzona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Druk formularza można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Policach/Programy Unijne i Regionalne/Program Aktywizacja i Integracja, pod adresem: www.bip.pup.policki.pl. Do oferty powinny być dołączone załączniki, o których mowa we wzorze oferty realizacji zadania publicznego.

 • Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:

  • złożoną na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  • złożoną przez podmiot(-y) uprawniony(-e) do jej złożenia;

  • złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie;

  • podpisaną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta(ów);

  • zawierającą wszystkie wymagane załączniki (w przypadku załączników składanych w formie kopii, każda strona załącznika winna być parafowana, a ostatnia strona opatrzona datą i potwierdzona za zgodność z oryginałem);

  • zawierającą termin realizacji zadania zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie;

  • zawierającą tytuł konkursu zgodny z tytułem określonym w ogłoszeniu o konkursie lub inny tytuł umożliwiający identyfikację rodzaju konkursu;

  • złożoną w zamkniętej kopercie z dopisanym tytułem konkursu określonym w ogłoszeniu o konkursie oraz opatrzoną pieczęcią firmową oferenta(-ów) lub dopiskiem identyfikującym oferenta(-ów).

 

 • Oferty niespełniające ww. wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia, przy czym dopuszcza się możliwość usunięcia uchybień formalnych polegających na:
  • uzupełnieniu, w przypadku łącznej reprezentacji, podpisu jednej z osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta(-ów);
  • uzupełnieniu wymaganych załączników lub braków w tych załącznikach (przy czym w przypadku załączników składanych w formie kopii, każda strona załącznika winna być parafowana, a ostatnia strona opatrzona datą i potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  • uzupełnieniu na formularzu oferty następujących elementów:
  • zapisów dotyczących ewentualnego dokonania wyboru opcji „niepotrzebne skreślić”,
   • dopisaniu, w przypadku gdy dana sytuacja tego dotyczy, określenia „nie dotyczy”, a w przypadku odnoszącym się do wartości liczbowych lub miar „0”,

   • dopisaniu organu administracji publicznej, do którego składana jest oferta,

   • wpisaniu terminu związania ofertą przez oferenta(-ów),

   • wpisaniu daty oferty;

na wezwanie komisji konkursowej w terminie do 2 dni od dnia wezwania przekazanego pocztą elektroniczną, faksem lub telefonicznie na wskazany w ofercie adres lub numer.

 

Oferty, których uchybienia formalne nie zostaną usunięte w terminie wyznaczonym przez komisję konkursową, zostaną odrzucone.

 

D.4. Kryteria oceny ofert

Przy rozpatrywaniu ofert będą stosowane następujące kryteria:

 • Możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot (spełnia/niespełna),
 • Minimalna i maksymalna liczba punktów do zdobycia podczas oceny ofert: 0-100 punktów.
 • Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (waga punktowa 0 - 10 punktów),
 • Planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (waga kryterium 0 - 10 punktów),
 • Planowany przez podmiot udział własnych środków finansowych lub środków pochodzących z innych źródeł (waga kryterium 0 - 10 punktów),
 • Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których podmiot będzie realizował zadanie (waga kryterium 0 - 50 punktów),
 • Proponowany harmonogram wydatków - w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (w szczególności racjonalność i niezbędność wydatków, waga kryterium 0 - 20 punktów),

Powyższe kryteria będą miały zastosowanie również w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zostanie złożona jedna oferta.

Złożone w ramach konkursu oferty, spełniające wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostaną zaopiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Policach w trybie art. 15 ust. 2a i 2b oraz 2d - 2f ustawy.

Wyboru ofert, po uprzednim zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokona Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach najpóźniej w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze oferty na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz na stronie internetowej.

Koszty zrealizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach w roku ogłoszenia otwartego konkursu i w roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, wyniosły:

 • w 2016 r. - 5 600,00 zł;

 • w 2017 r. - 0 zł.

D.5. Termin, sposób i miejsce składania ofert w konkursie.

 • Oferty konkursowe należy składać osobiście lub pocztą na adres:
  Kancelaria Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, ul. Tadeusza Kościuszki 5, 72-010 Police (pokój nr 4) w terminie do dnia 13 kwietnia 2017 r. do godz. 14:00, w zamkniętych kopertach z dopisanym tytułem konkursu „Program Aktywizacja i Integracja”, opatrzonych pieczęcią firmową oferenta(-ów) lub z dopiskiem identyfikującym oferenta(-ów).

 • W przypadku ofert składanych pocztą decydować będzie data wpływu.

E. DODATKOWE INFORMACJE.

 • Warunki i zasady przyznania i rozliczenia dotacji w przedmiotowym zakresie zostaną szczegółowo określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Policach a podmiotem, który uzyska zlecenie na realizację zadania. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

 • Konkurs ofert będzie ważny również w przypadku złożenia tylko jednej oferty.

 • Dodatkowych informacji udziela p. Ewa Ekiert, pod numerem telefonu 91 312-32-19.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Poziemski 22-03-2017 08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Poziemski 22-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Radosław Poziemski 22-03-2017 09:22