Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na członków Komisji Oceniającej


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATKÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2015 r. w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zapraszamy do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ww. ustawy zwanych dalej w treści ogłoszenia „kandydatami”, do zgłaszania się na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Programu Aktywizacja i Integracja
z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty, które będą brały udział w ww. konkursie.

1. Cel naboru:

 • Celem niniejszego naboru jest wyłonienie dwóch kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Zasady naboru:

 • Wyboru dwóch członków do pracy Komisji Konkursowej dokonuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

 • Każda organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić do komisji konkursowej tylko jednego kandydata.

3. Wymagania szczegółowe dotyczące kandydata:

 • Osoby zgłaszające swoją kandydaturę nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotów, które będą brały udział w konkursie ofert na realizację zadania publicznego tj. realizację Programu Aktywizacja i Integracja.

 • Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie ofert na realizację zadania publicznego tj. realizację działań integracyjnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

 • Osoby zgłaszające swoją kandydaturę posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie pomocy osobom bezrobotnym znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej.

 • Spełnienie ww. kryteriów będzie weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia kandydata zawartego w formularzu zgłoszeniowym, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

4. Ogólne zasady udziału w pracach Komisji Konkursowej:

 • Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 • Celem pracy Komisji Konkursowej jest:
  a) ocena i opiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu,
  b) przygotowanie stosownej dokumentacji dot. oceny i rekomendacji co do wyboru oferty.

 • O terminie i miejscu posiedzenia prac Komisji Konkursowej członek zostanie powiadomiony telefonicznie przez pracownika organizacji ogłaszającej konkurs.

5. Sposób, termin i miejsce zgłoszenia:

 • Zgłoszenie kandydata do Komisji Konkursowej (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji / podmiotu zgłaszającego) należy składać (osobiście lub listownie) w:

  Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach, ul. Tadeusza Kościuszki 5, 72-010 Police w terminie nie krótszym niż 14 dni od ukazania się ogłoszenia tj.  do 8.04.2015r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej PAI”.

 • Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę i godzinę wpływu zgłoszenia do Powiatowego Urzędu Pracy w Policach.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej - formularz zgłoszeniowy.

…………………………..
(data)

………………………….
(pieczęć organizacji,
którą reprezentuje Kandydat)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA

NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Nazwa organizacji, którą reprezentuje kandydat:

……………………………………………………

Adres organizacji, którą reprezentuje Kandydat:

………………………………………………………

Imię i nazwisko Kandydata:

………………………………………………………

Adres zamieszkania:

………………………………………………………

Telefon kontaktowy:

………………………………………………………

Adres e-mail:

………………………………………………………

Dobrowolnie zgłaszam swój udział w pracach Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego tj. realizację działań integracyjnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w 2015 roku.

Jednocześnie oświadczam, że:

 • Jestem obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzystam z pełni praw publicznych.

 • Nie reprezentuję organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych na realizację zadania publicznego tj. realizację działań integracyjnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w 2015 roku ogłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach.

 • Nie podlegam wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tj. nie pozostaję wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie ofert na realizację zadania publicznego tj. realizację działań integracyjnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 • Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2015 r.

 • Posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie pomocy osobom bezrobotnym znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej.

……………………………………

(podpis Kandydata)

3

Powiatowy Urząd Pracy w Policach

ul. Tadeusza Kościuszki 5

72 -010 Police

tel. 91 42-40-860, fax. 91 31-76-681

www.pup.policki.pl

e-mail: szpo@praca.gov.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Poziemski 23-03-2015 12:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Poziemski 23-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 23-03-2015 12:15