Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Prace interwencyjne Ewa Guzowska 2011-10-05 15:08:46
Staże zawodowe Ewa Guzowska 2011-10-05 15:07:29
Roboty publiczne Ewa Guzowska 2011-10-05 15:06:52
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2010r. - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:42:38
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie przyznawania i wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom w przejściowych trudnościach finansowych (Dz. U. Nr 135, poz. 1112) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:40:26
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie środków budźetu państwa przeznaczonych na aktywizację zawodową na rynku pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 755) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:37:22
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie środków budźetu państwa przeznaczonych na aktywizację zawodową na rynku pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 755) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:35:48
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. Nr 224, poz. 2281) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:33:24
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2004r. w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego (Dz. U. Nr 238, poz. 2393) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:31:19
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2006r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia (Dz. U. Nr 186, poz. 1373) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:28:17
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia (Dz. U. Nr 135, poz. 1111) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:25:58
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2006r. w sprawie opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego (Dz. U. Nr 203, poz. 1500) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:22:29
Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:12:53
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 138, poz. 808) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:09:45
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:05:20
Ustawa z dnia 30 października 2002r. o pomocy publicznej dla przesiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. Nr 213, poz. 1800 z późn. zm.) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:02:56
Ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z póżn. zm.) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:00:33
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 09:52:11
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 09:50:18
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o zmianie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 87, poz. 484) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 09:47:51
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 09:45:50
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 09:45:38
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 09:44:26
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz.1252 z późn. zm.) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 09:42:09
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r Nr 164, poz.1027) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 09:36:17
Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 09:34:01
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 09:31:13
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz.1726) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 09:27:38
Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz.1458) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 09:24:24
Ustawa z dnia 19 czerwca 2009r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz. U. Nr 115, poz. 964) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 09:22:00
Ustawa z dnia 1 lipca 2009r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 09:19:16
Ustawa z dnia 29 pażdziernika 2010r. o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 219, poz. 1445) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 09:16:17
Ustawa z dnia 24 czerwca 2010r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835, z późn. zm.) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 08:13:05
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 08:07:51
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 08:05:19
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-29 15:08:19
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-29 14:41:18
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-29 14:29:53
ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - tekst jednolity - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-29 14:26:54
nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-29 14:26:53