Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz.1726) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:58
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:56
Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:54
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r Nr 164, poz.1027) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:52
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:50
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o zmianie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 87, poz. 484) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:49
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:47
Ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z póżn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:45
Ustawa z dnia 30 października 2002r. o pomocy publicznej dla przesiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. Nr 213, poz. 1800 z późn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:43
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:41
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przesiębiorców (tekst jednolity) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:39
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz.622) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:36
Ustawa z dnia 24 czerwca 2010r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835, z późn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:29
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:28
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:26
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:24
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:22
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:20
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:14
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U 2008.69.415 ze zm) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:54:47
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U 2008.69.415 ze zm) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:54:32
Ustawa - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:51:12
Ustawa - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:46:22
Ustawa - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:42:18
Ustawa - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:42:14
Ustawa - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:40:45
Ustawa - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:40:30
USTAWA O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI -tekst jednolity z 2012 r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:19:27
wysokosci zasiłku dla bezrobotnych (M.P. 2012 r. poz. 323) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:19:16
Przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową z zakresu spawanie w metodzie MAG 135 136 z TUV Dagmara Jasnowska 2013-04-12 15:40:45
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW Wioletta Woźniak 2013-04-12 13:56:40
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWACH Z ZAKRESU USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Wioletta Woźniak 2013-04-12 13:55:50
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWACH Z ZAKRESU USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Wioletta Woźniak 2013-04-12 13:50:59
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW Wioletta Woźniak 2013-04-12 13:47:28
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWACH Z ZAKRESU USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Wioletta Woźniak 2013-04-12 13:45:39
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWACH Z ZAKRESU USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Wioletta Woźniak 2013-04-12 13:44:49
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW Wioletta Woźniak 2013-04-12 13:27:13
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008.69.415 ze zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-12 11:12:50
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008.69.415 ze zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-12 11:12:37
ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-12 11:07:50