Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i orgaznizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:35:31
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 210, poz. 1746) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:35:30
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 23 KWIETNIA 2012 R. W SPRAWIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:35:28
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:35:26
Objaśnienia Wioletta Woźniak 2013-04-15 13:04:21
Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.106.622); ost. zm. z dn. 09.10.2011r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 12:17:25
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2012.1015) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 11:59:11
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2013.235) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 11:58:24
Kodeks Pracy (Dz.U.1998.21.94) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 11:57:42
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721); ost. zm. z dn. 01.02.2013r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 11:56:46
Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz.U.2009.115.964) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 11:55:27
Ustawa o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 11:54:09
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 11:52:49
Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 11:52:02
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 11:51:19
Ustawa z dnia 29 pażdziernika 2010r. o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 219, poz. 1445) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:56:08
Ustawa z dnia 1 lipca 2009r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:56:04
Ustawa z dnia 19 czerwca 2009r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz. U. Nr 115, poz. 964) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:56:02
Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz.1458) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:56:01
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz.1726) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:58
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:56
Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:54
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r Nr 164, poz.1027) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:52
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:50
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o zmianie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 87, poz. 484) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:49
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:47
Ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z póżn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:45
Ustawa z dnia 30 października 2002r. o pomocy publicznej dla przesiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. Nr 213, poz. 1800 z późn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:43
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:41
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przesiębiorców (tekst jednolity) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:39
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz.622) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:36
Ustawa z dnia 24 czerwca 2010r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835, z późn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:29
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:28
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:26
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:24
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:22
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:20
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:14
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U 2008.69.415 ze zm) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:54:47
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U 2008.69.415 ze zm) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:54:32