Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na stanowisko Pośrednik Pracy-stażysta
w Centrum Aktywizacji Zawodowej  (oferta 3/2016)

POWIATOWY URZĄD PRACY W POLICACH
ul. T. Kościuszki 5, 72-010 Police

ogłasza nabór na stanowisko
Pośrednik Pracy - stażysta
w Centrum Aktywizacji Zawodowej

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki: pedagogika, socjologia, psychologia, administracja),
  • kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office) i innych urządzeń biurowych,
  • znajomość przepisów prawa: ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
 2. Wymagania dodatkowe:
 • wysoka kultura osobista, bezkonfliktowość, komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole oraz radzenia sobie ze stresem,
 • umiejętność samokształcenia się, odpowiedzialność, obowiązkowość,
 • mile widziany staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej.
 1. Główne zadania na stanowisku:
  • stała opieka nad bezrobotnym lub poszukującym pracy, w szczególności ustalanie profilu pomocy, przygotowanie i nadzór nad realizacją indywidualnego planu działania, świadczenie podstawowych usług rynku pracy w formie indywidualnej oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie,
  • udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy pracy,
  • inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
  • informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy o przysługujących im prawach i obowiązkach,
  • przedstawianie bezrobotnemu lub poszukującemu pracy propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • przedstawianie bezrobotnemu lub poszukującemu pracy możliwości pomocy wobec braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • rozpoznawanie oczekiwań osób bezrobotnych w zakresie poszukiwanej pracy,
  • dokonywanie odpowiednich zapisów w kartach rejestracyjnych oraz w komputerowej bazie danych (Syriusz),
  • przygotowywanie informacji dla potrzeb statystyki rynku pracy,
  • dobór kandydatów na odpowiednie, subsydiowane miejsca pracy i wydawanie stosownych skierowań ,
  • organizowanie przedsięwzięć umożliwiających kontakty osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami w formie giełd i kiermaszu pracy.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  • życiorys zawodowy (CV),
  • list motywacyjny,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  • kopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).
 2. Informacje o warunkach pracy:
  • wymiar etatu – 1/1,
  • praca biurowa przy stanowisku komputerowym z obsługą klienta,
  • usytuowanie stanowiska pracy: parter budynku.
 3. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił 7%.

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty należy składać osobiście w kancelarii urzędu – pokój nr 4 lub przesyłać w terminie do:   18 maja 2016 r.
(uwaga: liczy się data wpływu ofert do Powiatowego Urzędu Pracy w Policach)
na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
ul. T. Kościuszki 5

                72-010 Police
w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Pośrednik pracy – stażysta  w Centrum Aktywizacji Zawodowej (oferta 3/2016)”

Uwaga:

 1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.pup.policki.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

Autor dokumentu: Ewa Leszczyńska                                                                                               Police, 04.05.2016 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Bubnik 05-05-2016 07:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Leszczyńska 04-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Bubnik 05-05-2016 07:47