Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Oferta 01/2016

Nabór na stanowisko Pośrednik pracy-stażysta
w Centrum Aktywizacji Zawodowej  (oferta 1/2016)

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W POLICACH

ul. T. Kościuszki 5, 72-010 Police

                    ogłasza nabór na stanowisko

Pośrednik pracy - stażysta

w Centrum Aktywizacji Zawodowej

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki: pedagogika, socjologia, psychologia, administracja),
  3. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office) i innych urządzeń biurowych,
  6. znajomość przepisów prawa: ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 23), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
 2. Wymagania dodatkowe:
 1. wysoka kultura osobista, bezkonfliktowość, komunikatywność,
 2. umiejętność pracy w zespole oraz radzenia sobie ze stresem,
 3. umiejętność samokształcenia się, odpowiedzialność, obowiązkowość,
 4. mile widziany staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej.
 1. Główne zadania na stanowisku:
  1. stała opieka nad bezrobotnym lub poszukującym pracy, w szczególności ustalanie profilu pomocy, przygotowanie i nadzór nad realizacją indywidualnego planu działania, świadczenie podstawowych usług rynku pracy w formie indywidualnej oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie,
  2. udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy  pracy,
  3. inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
  4. informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy o przysługujących im prawach i obowiązkach,
  5. przedstawianie bezrobotnemu lub poszukującemu pracy propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  6. przedstawianie bezrobotnemu lub poszukującemu pracy możliwości pomocy wobec braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  7. rozpoznawanie oczekiwań osób bezrobotnych w zakresie poszukiwanej pracy,
  8. dokonywanie odpowiednich zapisów w kartach rejestracyjnych oraz w komputerowej bazie danych (Syriusz),
  9. przygotowywanie informacji dla potrzeb statystyki rynku pracy,
  10. dobór kandydatów na odpowiednie, subsydiowane miejsca pracy i wydawanie stosownych skierowań ,
  11. organizowanie przedsięwzięć umożliwiających kontakty osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami w formie giełd i kiermaszu pracy.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys zawodowy (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  6. kopia dowodu osobistego,
  7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).
 2. Informacje o warunkach pracy:
  1. wymiar etatu – 1/1,
  2. praca biurowa przy stanowisku komputerowym z obsługą klienta,
  3. usytuowanie stanowiska pracy: parter budynku.
 3. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił 9%.

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty należy składać osobiście w kancelarii urzędu – pokój nr 4 lub przesyłać w terminie do:   22 stycznia 2016 r.
(uwaga: liczy się data wpływu ofert do Powiatowego Urzędu Pracy w Policach)
na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
ul. T. Kościuszki 5, 72-010 Police
w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Pośrednik pracy - stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej (oferta 1/2016)”

Uwaga:

 1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.pup.policki.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.                 

Autor dokumentu: Ewa Leszczyńska                                                                                               Police, 12.01.2016 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Bubnik 12-01-2016 12:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Leszczyńska 12-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Bubnik 17-02-2016 11:01