Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Oderta 03/2020

Nabór na stanowisko Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej  (oferta 3/2020)

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W POLICACH

ul. T. Kościuszki 5, 72-010 Police

ogłasza nabór na stanowisko

 Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta

w Centrum Aktywizacji Zawodowej

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia (mile widziane wykształcenie ekonomiczne),
  3. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office) i innych urządzeń biurowych,
  6. znajomość przepisów prawa: ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282), ustawy
   z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.256 ze zm.), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1409) wraz z aktami wykonawczymi.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. mile widziany staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej,
 1. wysoka kultura osobista, bezkonfliktowość, komunikatywność,
 2. umiejętność pracy w zespole oraz radzenia sobie ze stresem,
 3. umiejętność samokształcenia się, odpowiedzialność, obowiązkowość.
 1. Główne zadania na stanowisku:
 1. planowanie, organizowanie i prowadzenie obowiązującej dokumentacji dotyczących szkoleń dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, osób pobierających rentę szkoleniową i żołnierzy rezerwy oraz upowszechnianie informacji o tych szkoleniach,
 2. organizowanie szkoleń oraz przekwalifikowań dla osób niepełnosprawnych (bezrobotnych i poszukujących pracy) w myśl ustawy
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej,
 3. stosowanie ustawy „prawo zamówień publicznych” w związku z organizacją szkoleń,
 4. diagnozowanie potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych oraz kierowanie ich na szkolenie,
 5. współpraca z pośrednikami pracy, doradcą zawodowym oraz innymi działami Urzędu,
 6. organizowanie szkoleń dla osób zatrudnionych u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub jego likwidację,
 7. przyznawanie stypendium szkoleniowego  i innych świadczeń dla bezrobotnych, oraz monitorowanie właściwego sposobu ich wypłacania,
 8. przygotowywanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny efektywności szkoleń,
 9. zawieranie umów i udzielanie pożyczek bezrobotnym na sfinansowanie kosztów szkolenia wymagających wyższych kwalifikacji,
 10. przyjmowanie  i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych starających się o przyznanie stypendium z tytułu dalszej nauki, udzielanie bezrobotnym kompletnej informacji na temat przysługujących im świadczeń lub ich utraty,
 11. organizowanie przygotowania zawodowego dorosłych i prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją tej formy aktywizacji bezrobotnych,
 12. dokonywanie odpowiednich zapisów w ewidencji bezrobotnych i komputerowej bazie danych,
 13. przygotowywanie informacji dla potrzeb statystyki,
 14. monitorowanie racjonalnego wykorzystania środków FP i innych, w ramach realizowanych programów – ścisła współpraca z działem księgowości,
 15. kontrola realizacji zawieranych umów – monitorowanie przebiegu szkoleń,
 16. przygotowanie list wypłat świadczeń przysługujących bezrobotnym i ich monitorowanie,
 17. współpraca z zakładami pracy w zakresie zatrudniania bezrobotnych w ramach zawartych umów,
 18. kierowanie na badania lekarskie określające predyspozycje zawodowe bezrobotnych starających się o szkolenie i przygotowanie zawodowe,
 19. pomoc przy realizacji wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 1. Wymagane dokumenty:
   1. życiorys zawodowy (CV),
   2. list motywacyjny,
   3. kserokopie świadectw pracy,
   4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
   6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r.)
 2. Informacje o warunkach pracy:
  1. wymiar etatu – 1/1,
  2. praca biurowa przy stanowisku komputerowym z obsługą klienta,
  3. usytuowanie stanowiska pracy: II piętro w budynku bez windy.
 3. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił 8%.

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty należy składać osobiście w kancelarii urzędu – pokój nr 4 lub przesyłać w terminie do:   12 października 2020 r.
(uwaga: liczy się data wpływu ofert do Powiatowego Urzędu Pracy w Policach)
na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
ul. T. Kościuszki 5, 72-010 Police


w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej (oferta 3/2020)”

 

Uwaga:

 1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.pup.policki.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.                 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Bubnik 02-10-2020 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Leszczyńska 02-10-2020
Ostatnia aktualizacja: - 02-10-2020 15:06