Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na stanowisko Doradca zawodowy w Centrum Aktywizacji Zawodowej (oferta 2/2019)

Nabór na stanowisko Doradca zawodowy w Centrum Aktywizacji Zawodowej  (oferta 2/2019)

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W POLICACH

ul. T. Kościuszki 5, 72-010 Police

ogłasza nabór na stanowisko

Doradca zawodowy - stażysta

w Centrum Aktywizacji Zawodowej

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia (mile widziane kierunki: pedagogika, psychologia, socjologia),
  3. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office) i innych urządzeń biurowych,
  6. znajomość przepisów prawa: ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282), ustawy
   z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. mile widziany staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej,
 1. wysoka kultura osobista, bezkonfliktowość, komunikatywność,
 2. umiejętność pracy w zespole oraz radzenia sobie ze stresem,
 3. umiejętność samokształcenia się, odpowiedzialność, obowiązkowość.
 1. Główne zadania na stanowisku:
 1. Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia poprzez:
 1. udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
 2. udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 3. kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy  i zawodu albo kierunku szkolenia,
 4. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy.
 1. Udzielanie krajowym pracodawcom pomocy w doborze kandydatów na stanowisko zgłoszone ofercie pracy spośród osób zarejestrowanych oraz w rozwoju zawodowym  pracodawcy  lub jego pracowników poprzez poradę indywidualną.
 2. Udzielanie porad indywidualnych i grupowych osobom bezrobotnym i poszukującym pracy.
 3. Udzielanie porad indywidualnych na odległość, polegających na kontakcie doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania problemu zawodowego przez telefon lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.
 4. Udostępnianie osobom zarejestrowanym lub niezarejestrowanym zasobów informacji zawodowych do samodzielnego korzystania.
 5. Realizacja indywidualnego planu działania dla bezrobotnych oraz poszukujących pracy, zmierzającego do podjęcia przez nich odpowiedniej pracy jak również współpraca w tym zakresie z innymi pracownikami urzędu.
 6. Prowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.
 7. Dokonywanie odpowiednich zapisów w kartach rejestracyjnych oraz w komputerowej bazie danych (Syriusz).
 8. Przygotowywanie informacji dla potrzeb statystyki rynku pracy.
 1. Wymagane dokumenty:
   1. życiorys zawodowy (CV),
   2. list motywacyjny,
   3. kserokopie świadectw pracy,
   4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
   6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r.)
 2. Informacje o warunkach pracy:
  1. wymiar etatu – 1/1,
  2. praca biurowa przy stanowisku komputerowym z obsługą klienta,
  3. usytuowanie stanowiska pracy: II piętro w budynku bez windy.
 3. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił 8%.

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty należy składać osobiście w kancelarii urzędu – pokój nr 4 lub przesyłać w terminie do:   08 listopada 2019 r.
(uwaga: liczy się data wpływu ofert do Powiatowego Urzędu Pracy w Policach)
na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
ul. T. Kościuszki 5

72-010 Police
w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Doradca zawodowy-stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej (oferta 2/2019)”

Uwaga:

 1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.pup.policki.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.                 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Bubnik 15-10-2019 12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Leszczyńska 15-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Bubnik 28-10-2019 10:12