Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Oferta 02/2016

Nabór na stanowisko  Głównego Księgowego (oferta 2/2016)

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W POLICACH

ul. T. Kościuszki 5, 72-010 Police

ogłasza nabór na stanowisko

Głównego Księgowego

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. nieposzlakowana opinia,
  3. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office) i innych urządzeń biurowych,
  6. znajomość przepisów prawa: finansów publicznych, zamówień publicznych, rachunkowości, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i innych niezbędnych na stanowisku oraz umiejętności ich właściwego stosowania,
  7. spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia
   magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości,

- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości,

- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiada certyfikat księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. wysoka kultura osobista, bezkonfliktowość, komunikatywność,
 2. doświadczenie i umiejętność kierowania zespołem oraz radzenia sobie ze stresem,
 3. umiejętność samokształcenia się, odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność,
 4. bardzo dobra organizacja pracy,
 5. umiejętność analitycznego myślenia oraz podejmowania efektywnych decyzji w warunkach ograniczonego czasu,
 6. co najmniej 3 lata stażu na stanowisku Głównego księgowego,
 7. znajomość systemu informatycznego SYRIUSZ.
 1. Główne zadania na stanowisku:
  1. prowadzenie rachunkowości i księgowości finansowej Powiatowego Urzędu pracy w Policach zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym funduszu pracy, budżetu, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i środków pozabudżetowych, w szczególności środków z Unii Europejskiej,
  2. sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej,
  3. prowadzenie i nadzorowanie gospodarki finansowej PUP zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,
  4. nadzór i kontrola prac inwentaryzacyjnych składników majątkowych, zobowiązań i należności oraz prowadzenie ich końcowego rozliczenia,
  5. dokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  6. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  7. nadzór i kontrola realizowanych zadań przez pracowników Działu Finansowo Księgowego,
  8. roczne planowanie budżetu i analiza realizowania zadań,
  9. współpraca z instytucjami (US, ZUS, GUS),
  10. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 2. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys zawodowy (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  6. kopia dowodu osobistego,
  7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).
 3. Informacje o warunkach pracy:
  1. wymiar etatu – 1/1,
  2. praca biurowa przy stanowisku komputerowym,
  3. usytuowanie stanowiska pracy: pierwsze piętro budynku.
 4. Inne informacje:

    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu
    przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił 7%.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty należy składać osobiście w kancelarii urzędu – pokój nr 4 lub przesyłać w terminie do:   29 lutego 2016 r.
(uwaga: liczy się data wpływu ofert do Powiatowego Urzędu Pracy w Policach)
na adres:                 Powiatowy Urząd Pracy w Policach
                                ul. T. Kościuszki 5

                                                72-010 Police
w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy (oferta 2/2016)”

Uwaga:

 1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.pup.policki.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.                 

Autor dokumentu: Ewa Leszczyńska                                                                                               Police, 17.02.2016 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Bubnik 17-02-2016 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Leszczyńska 17-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Bubnik 17-02-2016 11:05