Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Szkolenie z zakresu florystyki wraz z egzaminem sprawdzającym

II.3830.7.2015.AZK

 

Police, dn. 24.09.2015 r.

ZAMAWIAJĄCY:

POWIATOWY URZĄD PRACY W POLICACH

ul. Tadeusza Kościuszki 5, 72 - 010 Police

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji usługi szkoleniowej z zakresu:

„Szkolenie z zakresu florystyki wraz z egzaminem sprawdzającym”

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu pozakonkursowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie polickim (I)” Oś priorytetowa VI „Rynek pracy”. Działanie 6.5 „Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych”. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia w zakresie „Szkolenie z zakresu florystyki wraz z egzaminem sprawdzającym” dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach.

Liczba uczestników: 5 osób bezrobotnych.

 1. Termin realizacji: od 09.11.2015 r. do 30.11.2015 r.

 2. Oznaczenie wg wspólnego słownika zamówień:

Kod CPV: 805300008 Usługi szkolenia zawodowego.

 1. Wymaga się, aby szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Zakres tematyczny szkolenia wraz z egzaminem sprawdzającym ma zawierać 105 godzin zegarowych przypadających na uczestnika. Zajęcia teoretyczne muszą obejmować 20 godzin zegarowych przypadających na uczestnika. Zajęcia praktyczne muszą obejmować 80 godzin zegarowych przypadających na uczestnika. Po zakończonym szkoleniu należy przeprowadzić egzamin sprawdzający w wymiarze 5 godzin zegarowych przypadających na jednego uczestnika.

 2. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. Szkolenie należy zrealizować według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Zajęcia muszą odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 09.00-17.00.

 3. Szkolenie należy przeprowadzić w sposób następujący: zajęcia teoretyczne i praktyczne mają odbywać się w granicach administracyjnych miasta Szczecina lub powiatu polickiego.

 4. Baza lokalowa, w której odbywać będą się zajęcia teoretyczne musi zawierać stanowisko do nauki dla każdej osoby (stanowisko musi być wyposażone w stół szkolny lub ławkę szkolną, krzesło). Zajęcia praktyczne muszą odbywać się w obiekcie wyposażonym w narzędzia, sprzęt, urządzenia techniczne, umożliwiające prawidłową realizację zajęć. Podczas zajęć praktycznych Wykonawca umożliwi wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć teoretycznych. Zajęcia praktyczne powinny być oparte na ćwiczeniach i pokazach uzupełnianych wskazówkami teoretycznymi. Lokal, w którym realizowane będzie szkolenie musi mieć zaplecze sanitarne.

 5. Program szkolenia musi zawierać następując moduły:

zajęcia teoretyczne:

- zasady BHP przy stanowisku pracy

- sprzęt wykorzystywany do pracy florysty;

- dobór gatunków roślin do wykonania wiązanki lub dekoracji;

- rodzaje wiązanek (ślubne, pogrzebowe, komunijne, okolicznościowe);

- zasady doboru kwiatów do kompozycji;

zajęcia praktyczne:

- wykorzystanie konstrukcji i stelaży do kompozycji kwiatowych;

- techniki wykonywania wiązanek komunijnych oraz ślubnych;

- techniki wykonywania wiązanek okolicznościowych;

- wykonanie wiązanek pogrzebowych;

- techniki układania kwiatów w naczyniach.

 1. Wykonawca musi zapewnić kadrę dydaktyczną o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. Wymagane jest, aby zajęcia prowadziły osoby mające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń związanych z modułami programu szkolenia. Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć metodą kształcenia na odległość.

 2. Każdy z uczestników ma otrzymać w dniu rozpoczęcia szkolenia na własność materiały dydaktyczne takie jak: notatnik, długopis, opracowania zawierające opis zagadnień ujętych w programie szkolenia. Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt oraz materiał szkoleniowy w ilości wystarczającej do prawidłowego przeprowadzenia zajęć praktycznych szkolenia.

 3. Wykonawca zapewni na czas trwania szkolenia dla uczestników:

- swobodny dostęp do poczęstunku w postaci napojów gorących (kawa, herbata) i pieczywa cukierniczego,

- odzież ochronną (fartuch, rękawice),

- koszty dojazdu osób skierowanych na szkolenie na czas jego trwania z miejsca

zamieszkania (powiat policki) do miejsca odbywania szkolenia (przejazd w obie strony).

 1. Wykonawca dokona wizualizacji lokalu, dokumentacji związanej z realizacją szkolenia, materiałów dydaktycznych oraz certyfikatów i dyplomów potwierdzających zakończenie szkolenia zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 6.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

 2. Wykonawca zapewni warunki zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia.

 3. Dla uczestników szkolenia Wykonawca musi przewidzieć ubezpieczenie
  od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z udziałem w szkoleniu oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem za cały okres szkolenia. Kwota ta musi zostać ujęta w koszcie szkolenia. Zamawiający poinformuje wykonawcę o konieczności zgłoszenia osób do ubezpieczenia. Wykonawca ubezpieczy wyłącznie osoby wskazane przez Zamawiającego odrębnym pismem ze wskazaniem okresu ubezpieczenia.

 4. Na zakończenie szkolenia Wykonawca przeprowadzi ankietę mającą na celu sprawdzenie poziomu zadowolenia z odbytego szkolenia.

 5. Osoba po ukończonym szkoleniu otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu.

 6. Szkolenie należy zakończyć egzaminem sprawdzającym przed zewnętrzną komisją do tego uprawnioną.

 7. Po zdanym pozytywnie egzaminie sprawdzającym uczestnicy otrzymają zaświadczenie o zdanym egzaminie sprawdzającym.

II. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

a) cena 40 %;

b) doświadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji szkoleń z obszaru zlecanego szkolenia 10 pkt.;

c) dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia 10 pkt.;

d) sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia 5 pkt.;

e) analiza skuteczności i efektywności przeprowadzonego szkolenia 35 pkt.

Ad. a) kryterium cena będzie oceniane w następujący sposób:

 

cena najniższa

------------------------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt x 40 %

cena oferty ocenianej

 

Ad. b) kryterium doświadczenie w realizacji szkoleń będzie oceniane w następujący sposób:

- za przeprowadzenie dwóch lub więcej szkoleń grupowych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi szkoleniowe zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - 10 punktów,

Podstawą oceny będą informacje zawarte w programie szkolenia wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

Ad. c) kryterium dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej będzie ocenione w następujący sposób:

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć ujętych w module ,,zajęcia teoretyczne” - 5 punktów;

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć ujętych w module ,,zajęcia praktyczne” - 5 punktów.

Podstawą oceny będą informacje zawarte w programie szkolenia.

Ad. d) kryterium sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia ocenione zostanie przez członków komisji powołanych do merytorycznej oceny ofert. Zamawiający przy ocenie tego kryterium będzie kierował się wykorzystaniem sprzętu, pomocy dydaktycznych, stanowisk niezbędnych do prawidłowej realizacji szkolenia.

Ad. e) kryterium analiza skuteczności i efektywności przeprowadzonego szkolenia podstawą oceny będzie informacja Wykonawcy zawarta w programie szkolenia w pkt. 5.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą wartość procentową, zgodnie z zapisami w pkt. 1.

III. ODRZUCENIE OFERTY ORAZ WYKLUCZENIE WYKONAWCY:

1. O realizację usługi szkoleniowej może ubiegać się Wykonawca, który posiada wpis do Rejestru instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy.

2. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 3. pełnieniu funkcji członka organu lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IV. OSOBA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Pani Anna Ziembicka-Kiezik tel. 91 312 32 12, e-mail aziembicka@pup.policki.pl.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 05.10.2015 r. do godziny 12:00.

Ofertę można:

a) przesłać na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Policach

ul. T. Kościuszki 5

72-010 Police;

b) przesłać e-mailem na adres aziembicka@pup.policki.pl;

c) dostarczyć osobiście do kancelarii tutejszego Urzędu pokój nr 4.

VI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 1. Program szkolenia.

 2. Kalkulacja cenowa.

 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Powiatowy Urząd Pracy w Policach

ul. Tadeusza Kościuszki 5, 72-010 Police

tel. centrali 91 424 - 08 - 60, fax 91 317 - 66 - 81

www.police.praca.gov.pl e-mail: szpo@praca.gov.pl

 

Wersja nr 1.0 z 01.07.2015 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Poziemski 25-09-2015 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Poziemski 25-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Radosław Poziemski 30-10-2015 14:41