Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Oferta 03/2015

Nabór na stanowisko Podinspektora w Dziale Ewidencji Świadczeń i Informacji  (oferta 3/2015)

POWIATOWY URZĄD PRACY W POLICACH

ul. T. Kościuszki 5, 72-010 Police

ogłasza nabór na stanowisko

          Podinspektor

w Dziale Ewidencji Świadczeń i Informacji

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia,
  3. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office) i innych urządzeń biurowych,
  6. znajomość przepisów prawa: ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581), ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. wysoka kultura osobista, bezkonfliktowość, komunikatywność,
 2. umiejętność pracy w zespole oraz radzenia sobie ze stresem,
 3. umiejętność samokształcenia się, odpowiedzialność, obowiązkowość.
 1. Główne zadania na stanowisku:

1) ustalanie statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy oraz ich uprawnień na podstawie przedstawianych dokumentów,

2) zapewnienie prawidłowości wypełnienia kart rejestracyjnych –  szczegółowa analiza kart, korygowanie zaistniałych błędów,

3) wprowadzanie wszystkich pozyskanych danych osób bezrobotnych i  poszukujących pracy do komputerowej bazy danych oraz sprawdzanie czy dana osoba figuruje w  ewidencji PUP,

4) wprowadzanie do systemu informatycznego danych dotyczących stażu pracy oraz  jego zliczanie,

5) wydawanie odpowiednich decyzji administracyjnych osobom bezrobotnym w myśl obowiązującej ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy,

6) przyjmowanie oświadczeń niezbędnych do założenia kartotek osobom bezrobotnym,

7) kierowanie osób rejestrujących się na pierwszą wizytę do komórek Centrum Aktywizacji Zawodowej,

8) współpraca z innymi komórkami w realizacji ustawowych zadań,

9) weryfikacja składanych przez bezrobotnych oświadczeń dotyczących posiadania tytułu ubezpieczenia zdrowotnego przez osoby bezrobotne i ich rodziny oraz korygowanie zaistniałych błędów,

10) poprawne wprowadzanie wszystkich pozyskanych danych ubezpieczeniowych osób bezrobotnych do komputerowej bazy danych PUP,

11) obsługę programu PŁATNIK w zakresie zgłaszania do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych jak i wyrejestrowywania z tych ubezpieczeń osób bezrobotnych oraz członków  ich rodzin,

12) przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS, podpisywanie wytworzonych dokumentów zgłoszeniowych oraz załączanie ich do akt osób bezrobotnych,

13) współpraca z ZUS i NFZ w sprawach dotyczących dwustronnej wymiany informacji w zakresie ubezpieczeń bezrobotnych i ich świadczeń,

14) współpraca z innymi komórkami Urzędu, w szczególności z Głównym Księgowym w zakresie poprawności rozliczeń z ZUS.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys zawodowy (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  6. kopia dowodu osobistego,
  7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
 1. Informacje o warunkach pracy:
  1. wymiar etatu – 1/1,
  2. praca biurowa przy stanowisku komputerowym z obsługą klienta,
  3. usytuowanie stanowiska pracy: parter oraz I piętro budynku.

 

 1. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił 8%.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty należy składać osobiście w kancelarii urzędu – pokój nr 4 lub przesyłać w terminie do:   9 października 2015 r.
(uwaga: liczy się data wpływu ofert do Powiatowego Urzędu Pracy w Policach)
na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
ul. T. Kościuszki 5

                72-010 Police
w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor  w Dziale Ewidencji Świadczeń i Informacji (oferta 3/2015)”

Uwaga:

 1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.pup.policki.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.         

      Autor dokumentu: Ewa Leszczyńska                                                                                                     Police, 25.09.2015 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Bubnik 25-09-2015 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Leszczyńska 25-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Bubnik 25-09-2015 10:58